Go to Top

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri Eğitimi

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri Eğitimi

Ekran Resmi 2016-03-31 12.48.33

 
İletişim becerisi eğitiminin kişilik tipleri dikkate alınarak verilmesinin başarıyı artıracağı hipotezinden hareket edilerek hazırlanan bu eğitim programında “kişilik tipleri” ve “iletişim becerileri” konseptleri birlikte kullanılarak, Öğretmen-Öğrenci ilişkilerindeki yanlışlıkların farkına varılması ve davranışlardaki olumlu değişimlere yönelik katkı sağlanması hedeflenmiştir. Alınan eğitimin ardından katılımcılara Set ölçekleri uygulanmış ve çıktılar değerlendirilmiştir.

İletişim, sosyal hayatta insanların vazgeçilmez özelliklerinden biridir ve iletişimdeki başarılar oranında mesleki başarılar da artar. Yapılan pek çok araştırma, hizmet sunucularının kurduğu iletişime yönelik hasta algısının memnuniyeti etkileyen en önemli unsur olduğunu ortaya koymuştur.

Günümüzde iletişimin çok önemli olduğu alanlardan biri de eğitim hizmetleridir. Bu alanda iletişimle ilgili birçok problemle karşılaşıldığı bilinmektedir. İyi bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlanması ve öğretmenin öğrencinin problemini anlaması, iyi bir iletişimle mümkün olabilir. İletişimin kendine has birtakım genel özellikleri ve kuralları olmakla birlikte, aslında kişiye özel bireyselleştirilmiş argümanlardan oluşur; genel doğruları olmakla birlikte kişilik özelliklerine göre farklılıklar arz eder. Bu farklılıklar eğitimlerle öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Bu meyanda bir gruba “Etkili iletişim becerileri” eğitimi verilecek; diğer gruba “Kişilik tiplerine göre etkili iletişim kurma becerileri” eğitimi verilecek ve üçüncü gruba (kontrol grubu) herhangi bir eğitim verilmeyecektir. Her iki gruba da verilecek eğitim programları didaktik öğelerden çok uygulamaya dönük içeriklere sahip olacaktır.

 

PROJENİN AMACI

Bu projede Atatürk Üniversitesinde verilecek “Kişilik tiplerine göre öğrencilerle etkili iletişim kurma becerileri eğitimi”nin başarısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kişilik tipleriyle ilgili çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Bunların arasında “Myers–Briggs Type Indicator” en bilinenlerindendir. Bu sınıflamada kişiler “Tercih edilen dikkat odağı”, “Tercih edilen bilgiyi asimile etme yolu”, “Tercih edilen karar verme yolu” ve “Tercih edilen hayatı yönetme yaklaşımı” başlıklarına göre sekiz sınıfa ayrılmaktadır.

Bizim projemizde ise ENNEAGRAM yaklaşımına dayalı dokuz kişilik tipinden meydana gelen bir sınıflandırma kullanılacaktır.

Kişilik tiplerini kategorize ettiğimizde kişilik tiplerinin tanımlarının evrensel olduğunu görürüz

Kişilik tipleri geniş bir yelpazeyi içermektedir (sağlıklı-sağlıksız-normal). Dolayısıyla kişilik tiplerinde yer alan özelliklerin tamamının o kişilik tipinde olan herkeste mutlaka bulunması gerekmez.

Kişilik tipleri hakkında bilinmesi gerekli kurallardan biri de, hiçbir kişilik tipinin diğerinden daha iyi veya daha kötü olmadığıdır. Her kişilik tipi kendi içerisinde daha iyi ve daha kötü şeklinde tasnif edilebilir.

ENNEAGRAM’a dayalı kişilik tipleri kısaca aşağıdaki başlıklarda incelenir:

 1. Bir numaralı kişilik tipi; mükemmeliyetci ve ahlaki değerlerin doğruluğu
 2. İki numaralı kişilik tipi; yardımsever ve kendi önemi
 3. Üç numaralı kişilik tipi; motivator ve mükemmel olduğu
 4. Dört numaralı kişilik tipi; traji-romantik ve özgürlüğüne önem veren
 5. Beş numaralı kişilik tipi; araştırmacı ve bilginin gücüne inanma
 6. Altı numaralı kişilik tipi; sadık-sorgulayan ve insanların sağladığı güven
 7. Yedi numaralı kişilik tipi; ehli keyf ve maddiyat
 8. Sekiz numaralı kişilik tipi; lider ve güç
 9. Dokuz numaralı kişilik tipi; barışçı ve huzur

 

İletişim konusunun bu kadar önemsenmesine rağmen uygulamada istenilen sonuçların alınamamasının altında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde bu konuya yeterli yer verilmemesinin yanında başka nedenler de yatabilir. “Belagat, muktezayı hale mutabakattan ibarettir.” özlü sözünün de vurguladığı gibi, kişilerin kendi özelliklerine uygun mesajların verilmesi daha etkili olacaktır. Kişilik tiplerinin, işlevselliği ve sağlık algısını etkileyebildiği bilinmektedir.

 

PROJENİN HEDEFİ

Bu projenin sonucunda aşağıdaki temel hedeflere ulaşılması hedeflenmiştir:

 1. Eğitime katılan kursiyerlerin temel iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olması
 2. Eğitime katılan kursiyerlerin kişilik tipleri hakkında bilgi sahibi olması
 3. Eğitime katılan kursiyerlerin kişilik tiplerine uygun iletişim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması
 4. Eğitime katılan kursiyerlerin diğer öğrencilerle kişilik tiplerine uygun etkili iletişim kurma becerisi kazanmaları

Projenin ikincil hedefleri arasında;

 1. Öğrenci memnuniyetinin artması ve
 2. Eğitimde iş doyumunun artması vardır.

Projede orta ve uzun vadede öğretmen öğrenci iletişiminin iyileşmesi sonucunda öğretim başarılarının artmasından sosyal çatışmaların azalmasına kadar bir dizi faydalar beklenebilir.

PROJENİN KAPSAMI

Proje Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri, ve Erzurum’da çalışan Öğretmenler tarafından yapılan müracaatlar sonucu yapılacak seçim ile belirlenecektir.

Üniversitede verilecek “Kişilik tiplerine göre öğrencilerle etkili iletişim kurma becerileri eğitimi” nin ardından Set ölçekleri uygulanacak ve sonuçlar değerlendirmeye alınacaktır.

Eğitimler ATAİDEM’in belirlediği eğitim salonunda 20 kişilik gruplar halinde uygulanacaktır. Bu eğitimi alan grubun, öğrencilerin kişilik tiplerini tespit etmeleri ve kişilik tipine göre iletişim kurmaları istenecektir.

SONUÇ

Bu projede şimdiye kadarki yaklaşımların ötesinde, “kişilik tipleri” ve “iletişim becerileri” konseptlerinin birlikte kullanılması hedeflenmiştir. İletişim becerisi eğitiminin kişilik tipleri dikkate alınarak verilmesinin başarıyı artıracağı hipotezinden hareket edilmiştir. Projenin özgün değerini de bu yaklaşım sağlamaktadır. Kişilik tipleri esas alınarak verilecek iletişim becerileri yoğun bir ihtiyaç olduğu açık olan bu alanda faklı bir açılım sağlayabilir. Öğretmen- Öğrenci ilişkilerindeki yanlışlıkların farkına varılması ve davranışlardaki olumlu değişimler projenin başarısı olacaktır.

 

IMG 6522 IMG 6524 IMG 6526