Go to Top

Hakkımızda

Hakkımızda

Merkezin Amacı

Kendine özgü yapısını da dikkate alarak değerlerin teorik temelleri üzerinde yeniden düşünmek ve değerler eğitimine yönelik kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumlarının yetkin uzmanlarıyla ile işbirliği halinde hareket ederek var olan bilgi birikimi ve tecrübelerden de yararlanarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Misyonumuz

İnsani değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapılmasına öncülük etmek, bu konuda model ve çözüm önerileri geliştirmek,  sürdürülebilir insanî gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek, üniversitelerle, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde, teorik ve uygulamalı ortak eğitim çalışmaları yapmak, değerler eğitimi alanında eğitimcilerin eğitimine yönelik bilimsel etkinlik, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek yetişmiş insan gücünü geliştirmek, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemek, değerler ve eğitimine yönelik bilgi ve verilerin toplayarak araştırmacıların istifadesine sunmaktır.

Vizyonumuz

Öncü ve güvenilir uygulamalarıyla insani değerlerin uygulama alanına taşınması ve etkin bir şekilde yaşatılması için Uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık bireyler için gelişim sağlayan bir eğitim merkezi olmaktır.

Merkez Müdürü

Yöneticinin Mesajı

Değer, bilinçli bir varlığın çevresi ile etkileşimlerinde ortaya çıkar. Bu nedenle değerlerin insanın var olması ile birlikte ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak zamanla bilgi ve varlığa yüklenen anlamlar, değerlerin değişmesi ile farklılaşmıştır. Bu farklılaşma kimi zaman değerlerin yer değiştirmesi ile olurken kimi zaman da değerlerin anlamları üzerinde olmuştur. Böylece insanı insan yapan değerlerin ne olduğu, ne anlama geldiği toplumda nasıl anlatıldığı ve karşılık bulduğu üzerinde sürekli düşünülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, günümüzdeki eğitim paydaşlarının değerleri nasıl kazandırdıkları veya nasıl kazandırmaları gerektiği üzerinde sorgulamalar yapılması, değerler ve eğitiminin çağımız insanının sorunlarına çözüm olma durumunun sürekli ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dünya üzerinde hemen her alanda meydana gelen çeşitli gelişme ve değişimler, bireyi, toplumu, kurumları ve topyekün hayatı doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda din, eğitim, aile, iş hayatı gibi bireylerin hem etkilediği hem de etkilendikleri çevre unsurları sürekli ve hızlı bir değişime uğramaktadır. İnsanın içinde yaşadığı çevre ve ilişkide bulunduğu kurumsal yapılardaki değişim, toplumun sahip çıktığı değerler üzerinde de etkide bulunmaktadır.

Değerler, yetişmekte olan nesillere aktarılırken aynı zamanda geliştirilmekte ve değişime uğrayarak yeniden inşa edilmektedir. İnsan hayatı etrafında meydana gelen değişimler, toplumların sahip olduğu değerler üzerinde belirleyici olduğu gibi eğitimin amaçlarını ve içeriğini de etkilemektedir. Sözü edilen değişim ve etkileşimler, değerlerin eğitim programları içinde yer alması gerektiği sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. Ancak içinde günümüzde eğitim bilimcileri, değerler eğitiminin sadece programlar içinde yer alıp almaması değil, nasıl yer alması gerektiği üzerinde kafa yormaktadır.

Bu bağlamda İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; kendine özgü yapısını da dikkate alarak değerlerin felsefi ve sosyolojik boyutları üzerine yeniden düşünmek ve değerler eğitimine yönelik kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumlarının yetkin uzmanlarıyla ile işbirliği halinde hareket ederek var olan bilgi birikimi ve tecrübelerden de yararlanarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Kurulan bu Merkez ile; teorik değerlendirmeler, alan araştırmaları ve uygulama örnekleri ile değerin mahiyet problemine katkıda bulunma, değerlerin öğretimine ilişkin ülkemiz dışındaki düşünce ve uygulamaları tanıtma ve bu alanda çalışan akademisyen, eğitimci, uygulayıcı ve düşünce insanlarıyla birlikte çalışabileceğimiz bir zemin oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumlarından işbirliği içerisinde hareket etmeyi öngören Merkezimizin eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor insanî değerlerin yeniden inşası adına ufuk açıcı çözüm ve çözüm modellerinin ortaya çıkmasına vesile olacak herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

11 Aralık 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29202
YÖNETMELİK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, paydaşlarla işbirliği içerisinde insani değerler ve eğitimi ile ilgili araştırmalar yapmak, konu ile ilgili eğitim programları, uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İnsani değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek.

b) İnsani değerlerin yeniden inşasına yönelik sorunlar için farklı disiplinlerin katılımının sağlandığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlamak ve bilimsel çözümler üretmek.

c)  İnsani değerler ve eğitimi hususunda lisans ve lisansüstü düzeylerde araştırmaya ihtiyaç duyulan konuları belirleyerek bu konulara yönelik çalışma yapanlara destek olmak.

ç) İnsani değerler ve eğitimine yönelik yayınlar hazırlamak, yayın çalışmalarını desteklemek ve yayınların etkisini artıracak bilgi bankaları oluşturmak, envanter dökümü gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak.

d) İnsani değerler ve eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde ortak çalışmalar yapmak.

e) İnsani değerler ve eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel, seminer, söyleşi, atölye çalışması, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

f) İnsani değerlere yönelik eğitim veren resmi ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve öğretim materyalleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet en fazla altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

f) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

g) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  1. a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
  2. b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.
  3. c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkez bütçesini hazırlamak.

  1. d) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemleri ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı üzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen en az üç kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

a) Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme işlemleri Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

b) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin görevli olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçilir.

c)  Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezce yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşerek yapılacak iş ve işlemler için tavsiyede bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler ve koordinatörlükler

MADDE 14 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere idari birimler, program koordinatörlükleri veya program danışmanlıkları şeklinde farklı alt birimler oluşturabilir.

(2) Merkez birim ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İta amiri

MADDE 16 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.